Skip to main content

bbe Moldaenke spektrofluorometri

Već više od 20 godina, bbe Moldaenke GmbH je jedan od vodećih proizvođača vrhunskih proizvoda u tehnologiji zaštite životne sredine. bbe razvija i proizvodi merne instrumente i softver za procenu i upravljanje kvalitetom vode. Njihovi instrumenti su napravljeni za upotrebu u okeanografiji, limnologiji, monitoringu vode za piće, monitoringu rečnih brana, analizi vode za kupanje, nadzoru sistema akvakulture i proceni životne sredine. Da biste saznali više o ovim proizvodima i utvrdili koji instrument najbolje odgovara vašoj primeni, kontaktirajte nas za više informacija. Radujemo se što ćemo vam pomoći.

SPEKTROFLUOROMETRI
Inovativni prenosni spektrofluorometri za merenje fluoroscencije hlorofila, sa integrisanim merenjima nevezanog fikocijanina i diferencijacijom klasa algi

AlgaeTorch je lagan, prenosiv sa terena i dizajniran za merenje ukupnog hlorofila i plavozelenih algi (cijanobakterija). Pigmente algi spektralno pobuđuju tri obojene LED diode na visokoj frekvenciji. Kao odgovor na to, alge emituju crvenu fluorescentnu svetlost i intenzitet ove svetlosti koristi se za proračun različitih vrsta algi (tj. Plavo-zelene i ukupne mikro-alge). Rezultati se prikazuju i čuvaju u internoj memoriji i lako se prenose na računar putem USB porta za dalju analizu.
BenthoTorch je lagan, prenosiv uređaj dizajniran za merenje bentoskih algi u realnom vremenu i na licu mesta korišćenjem fluorometrijskih karakteristika različitih pigmenata algi u netaknutoj ćeliji. Nije potrebna priprema uzorka. Rezultati se prikazuju i čuvaju u internoj memoriji i lako se prenose na računar putem USB porta za dalju analizu.

Fluoro Probe je jedinstveni spektrofluorometar koji pruža tačna merenja do 5 različitih klasa algi i ukupnog hlorofila u jednoj prenosnoj jedinici. FluoroProbe III brzo i pouzdano određuje koncentraciju hlorofila do dubine od 100 metara što ga čini idealnim instrumentom za profilisanje dubine. Merenja se mogu prikazati na mreži putem serijskog interfejsa ili sačuvati u sondi za naknadnu analizu. Pored određivanja sadržaja hlorofila, sonda takođe otkriva prisustvo algi i raspoređuje ih u različite spektralne klase algi (tj. Plavo-zelene alge / cijanobakterije, zelene alge, dijatomeji / dinoflagelati / hrizofiti, kriptofite). To omogućava instrumentu da analizira pojavu i distribuciju algi na licu mesta bez potrebe za laboratorijom.

Toximetri / Biomonitori - Monitoring toksičnosti
Kompletna paleta instrumenata za praćenje toksičnosti koji koriste žive organizme - dafnije, alge i ribe za otkrivanje toksina u realnom vremenu. Primena u nadzoru reka i brana, nadzor i zaštitu vode za piće.

  

 

 

 

  

Fluoroprobe III - fluorimetar za analizu hlorofila algi

bbe FluoroProbe je visoko osetljivi fluorometar za analizu hlorofila sa određivanjem klase algi. Brzo i pouzdano određuje koncentraciju hlorofila do dubine od 100 m (opcionalno 1000 m).Dobijeni podaci mogu biti prikazani u realnom vremenu na računaru ili sačuvani u sondi za naknadnu analizu.

Pored određivanja sadržaja hlorofila, sonda detektuje i prisustvo algi i dodeljuje ih različitim spektralnim klasama algi (plavo-zelene alge / cijanobakterije, zelene alge, dijatomeje / dinoflagelati / hrisofiti, kriptofiti). To omogućava instrumentu da analizira pojavu i distribuciju algi na lokaciji bez potrebe za laboratorijom.
Moguće smetnje zbog prisustva CDOM su eliminisane integrisanim CDOM korekcionim faktorom. Merenje hlorofila in vivo može biti pod uticajem čestičnih materija u vodnom telu. Stoga je korekcija bitna kada je zamućenost previsoka. bbe FluoroProbe sa opcionim senzorom za transmisiju obezbeđuje automatsku korekciju zamućenosti koristeći najnoviji bbe ++ softverski paket. Korekcija zamućenosti FluoroProbe čini određivanje hlorofila još pouzdanijim.
Instrument se može koristiti I u laboratoriji kao laboratorijski fluorimetar uz dodatne adaptere.

Prednosti FluoroProbe

- određivanje zelenih algi, plavo-zelenih algi (cijanobakterija), dijatomeja i kriptofita
- do 4 merenja u sekundi
- korekcija žutih materija i kompenzacija smetnji od strane UV-LED
- korekcija zamućenosti
- smanjuje broj potrebnih mikroskopskih laboratorijskih ispitivanja
- interne punjive baterije
- interni datalogger
- PC softver za analizu podataka
- opcije: senzor pritiska

Primena:
- monitoringa životne sredine
- sistem ranog upozorenja za cvetanje algi u limnološkim i morskim vodnim putevima
- monitoring vode za kupanje plavo-zelenih algi (cijanobakterija)
- monitoring vode za piće (toksičnih) plavo-zelenih algi
- pre upozorenja na pojavu otrovnih algi (npr. toksini cijanobakterija)
- detekcija hlorofila i drugih pigmenata kao što su fikocijanin i fikoeritrin, fukoksantin i peridinin
- monitoring akvakulture, oceanografska istraživanja
- monitoring brana
- ispitivanja u limnologiji
- naučno-istraživački rad

Film