Skip to main content

Penetrologer

Otpor penetraciji je sredstvo za određivanje kapaciteta nosivosti zemljišta i lakoće sa kojom će korenje rasti kroz zemljište (što je važno kod poljoprivrednih, ruralnih i građevinskih tehnika).
Otpor penetraciji je mehanička karakteristika koja data kao određena tekstura, zavisi od promene parametara kao što su stepen vlažnosti, gustina i jačina veza između mineralnih particija.
Merenje otpornosti penetraciji zemljišta pri velikom broju merenja, najbolje se može izvršiti korišćenjem elektronskog penetrometra sa datalogerom-procesorom što omogućava trenutno memorisanje i obradu podataka u procesoru.
Za navedene potrebe Eijkelkamp je razvio ovaj uređaj:elektronski penetrometar sa ugrađenim datalogerom (procesorom) za memorisanje i obradu velikog broja izmerenih podataka (1500 merenja).

Penetrologer je mnogostrani instrument za in situ merenja otpora zemljišta na penetraciju. Ovim uređajem se mogu vršiti kontinualna merenja uz beleženja merenja na grafikonu, za pojedinačne slojeve zemljišta sve do dubine od 80 cm. Penetrologger se, u grubim crtama, sastoji od senzora sile, logera-procesora, osovine za sondiranje, konusa i ultrazvučnog sistema za merenje dubine. Pre početka rada, na PC ili samom logeru se programira plan merenja. Pre merenja unose se naziv projekta, broj merenja, tip konusa, brzina penetracije i dr. Otpor penetraciji je pod velikim uticajem brzine penetracije, dimenzija i ugla konusa.

Primene :
Ovaj penetrologger se može primenjivati u poljoprivredi kao i u građevinskom sektoru :
- Opšta nauka o zemljištu
- Tehnologija temelja
- Provera da li je zemljište pogodno za poljoprivredne svrhe
- Istraživanje (očekivanih) uslova rasta biljaka
- Utvrđivanje nabijenih (moguće nepropusnih) podzemnih
   slojeva (npr. nabijenih slojeva ispod dubine obrade)
- Istraživanje otežanih uslova rasta drveća u gradovima ili parkovima
- Provera veštački stvorene nabijenosti
- Provera sposobnosti zemljišta za nošenjeProvera sposobnosti zemljišta za nošenjevozila i pešaka.

 Prednosti :
- Ergonomski dizajn, lak za upotrebu,lagan
- Vodootporan na prskanje vodom
- Veliki raspon merenja (0-10 MPa
- Preciznost( rezolucija 0,1 kPa.)
- Tačna registracija dubine
- Mogućnost prilagođavanja
- Lako i fleksibilno programiranje terenskog rada koje se može uraditi na PC-u kao i na penetrologgeru.
Programiranje penetrologgera na PC-u je brže.

a href="/images/megra/download/eijkelkamp/Zemljište/Penetrologger_Megra.pdf""Penetrologer sa GPS-om i senzoromPenetrologer sa GPS-om i senzorom vlažnosti zemljišta

Download

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi