Skip to main content

Permeametar vazduha

Permeametar vazduha za propusnost zemljišta za vazduh, sa tri merača protoka za merenja u laboratoriji. Nestacionarni metod. Laboratorijski uređaj za uzorke tla.

Ovaj aparat za permeabilnost vazduha meri propusnost ili provodljivost zemljišta za vazduh u neporemećenom uzorku. Propusnost za vazduh-Air Permeability je osobina sistema pora u zemljištu da omogući vazduhu da struji kroz njega.

Uopšte veličina pora i njihova povezanost određuju da li to zemljište ima visoku nisku propustljivost. Vazduh će slobodno strujati kroz zemljište sa velikim porama koje su međusobno dobro povezane. Male pore će uz isti stepen povezanosti imati manju permeabilnost. Čim se pore napune vodom propustljivost vazduha se znatno smanjuje.

Propustljivost za vazduh takođe zavisi od teksture, strukture, ukupne gustine i zasićenosti vodom, zato što je sa većom zasićenošću manji broj povezanih protočnih kanala. Sa povećavanjem mehaničkog naprezanja, prečnici ovih makropora se sve više smanjuju i postaju zasićene vodom, što rezultira u intenzivnom opadanju propustljivosti za vazduh a time i razmene gasova.

Određivanje propustljivosti vazduha se traži ako su potrebni kvantifikovani podaci i tumačenje o kontinuitetu pora i njegovoj međuzavisnosti od kapilarnog potencijala kao i efekti mehaničkih naprezanja na recimo anizotropiju strukture pora.

Odlike:

  • Lako rukovanje
  • Dokazani precizni princip merenja
  • Rad sa više veličina uzoraka zahvaljujući izmenljivom mržaču uzorka
  • Uzorci prečnika 50, 56 i 100 mm (visina 51, 40.5, odnosno 30 mm)
  • Odličan odnos cena-kvalitet

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi